ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Athens International College δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και σέβεται το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, επενδύουμε χρόνο και πόρους για να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας.

Το κολλέγιο λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους.

Στην προσπάθειά μας αυτή βρισκόμαστε σε διαρκή διαδικασία ενημέρωσης και εκπαίδευσης, ώστε να συμμορφωνόμαστε απολύτως με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται, τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται. Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η παρούσα Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας προτείνουμε λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (πχ όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κτλ). Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συμπεριλαμβάνονται στον γενικό όρο προσωπικά δεδομένα αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων. Το κολλέγιο δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, το κολλέγιο διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

(α) μας τα παρέχετε εσείς όταν υποβάλλετε αίτηση εργασίας στην Εταιρεία ή αποστέλλεται το βιογραφικό σας σημείωμα. Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της υποβολής βιογραφικού για ανεύρεση θέσης εργασίας στο κολλέγιο λαμβάνει χώρα αυτονοήτως οικειοθελώς καθώς άλλως δεν θα ήταν δυνατή η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψης σας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική επεξεργασίας βιογραφικών.

(β) μας τα παρέχετε εσείς όταν υποβάλλεται αίτηση εγγραφής κατά την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους με τη συναίνεσή σας προς τον αποκλειστικό σκοπό την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική χρήσης δεδομένων σπουδαστών & Πολιτική χρήσης δεδομένων αποφοίτων.

(γ) αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης «browser» ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας www.aic.edu.gr.

(δ) μας τα παρέχετε εσείς όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο «e-mail», με σκοπό να πληροφορηθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του κολλεγίου www.aic.edu.gr. Η υποβολή των βασικών στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους με τη συναίνεσή σας προς τον αποκλειστικό σκοπό της ενημέρωσής σας για τις υπηρεσίες και τις δράσεις του κολλεγίου μας.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, όπως για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου «newsletter» σε τακτική βάση, αυτή θα ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται?

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν το όνομά, τη διεύθυνσή σας, τα στοιχεία του βιογραφικού σας σημειώματος και γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου) και οτιδήποτε άλλο περιγράφεται αναλυτικά στις αναρτημένες πολιτικές του κολλεγίου.

Πέραν των ανωτέρω δεδομένων που μας παρέχετε, ενδέχεται να συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (Ιnternet Ρrotocol address) της συσκευής σας, π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, laptop, tablet, smartphone. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και απόδοση της ιστοσελίδας και δεν αποθηκεύονται μόνιμα στις υποδομές μας.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας παρατίθενται στην Πολιτική Cookies.

Από ποιες αρχές διέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία;

Το κολλέγιο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται το κολλέγιο περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

Ποιος συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα και για ποιον σκοπό; Διαβιβάζονται σε τρίτους;

Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων του βιογραφικού, των γνώσεων, της επαγγελματικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εμπειρίας, γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της αξιολόγησης από την Εταιρεία για τη δυνατότητα κατάληψης κάποιας θέσης εργασίας, και τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του κολλεγίου.

Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που αφορούν δεδομένα ταυτοποίησης, υγείας και βιομετρικά δεδομένα σπουδαστών γίνεται για την ικανοποίηση του σκοπού της δημιουργίας φοιτητικού μητρώου και ως αναλυτικά περιγράφεται στην Πολιτική χρήσης δεδομένων σπουδαστών. Όλα τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από τη γραμματεία του κολλεγίου.

Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που αφορούν στοιχεία επικοινωνίας γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ενημέρωσής σας για τις υπηρεσίες και τις δράσεις του κολλεγίου. Όλα τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το τμήμα marketing του κολλεγίου.

Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά απέναντί μας, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Το κολλέγιο δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στη διερεύνηση κατάληψης κάποιας θέσης εργασίας στην εταιρεία μας (φόρμα Βιογραφικού) θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από τον χρόνο λήψης του βιογραφικού σας ο σχετικός φάκελος με το σύνολο των στοιχείων σας θα διαγράφεται.

Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στη διατήρηση του φοιτητικού σας μητρώου και στην ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας εύλογος χρόνος διατήρησης των στοιχείων σας κρίνεται ο χρόνος της σχετικής (παραγωγικής- εμπορικής) λειτουργίας του κολλεγίου.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου έναντι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτησή σας. Άλλα δικαιώματα τα οποία έχετε βάσει της σχετικής νομοθεσίας περιλαμβάνουν το δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση ή/ και διόρθωση των δεδομένων σας, την παύση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη διαγραφή τους από τα συστήματα του κολλεγίου, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους. Επίσης διατηρείτε το δικαίωμα φορητότητας ή/και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώματά σας υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση Ρεθύμνου 3, 10682, Αθήνα. Για οποιοδήποτε θέμα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή/ και για διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (“Data Protection Officer”) του κολλεγίου μέσω e-mail, στη διεύθυνση dpo@aic.edu.gr .Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας.

H Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αιτήματά σας να απαντηθούν χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Για την εν λόγω παράταση καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης θα ενημερώνεστε εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος από το κολλέγιο. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η απάντηση θα σας παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό (πχ έγγραφη επιστολή).

Σε περίπτωση κατά την οποία το κολλέγιο καθυστερεί πέραν του δικαιολογημένου διαστήματος να ανταποκριθεί στην αίτησή σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας ή το κολλέγιο δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις φύλαξης των δεδομένων σας δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. (Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, [email protected], +30-210 6475600.

Πολιτική Προστασίας Βιογραφικών

To Athens International College δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που του γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται [π.χ. μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού Βιογραφικού Σημειώματος, μέσω τρίτων συνεργαζόμενων εταιριών εύρεσης προσωπικού κ.λπ.], σύμφωνα πάντα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων.

Το κολλέγιο διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και, για να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα λαμβάνονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για λόγους όπως η αξιολόγηση και επιλογή υποψήφιου υπαλλήλου ορισμένου ή αορίστου χρόνου για εσωτερική χρήση από το κολλέγιο.

Το κολλέγιο, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισής σας. Το κολλέγιο δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί του, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς του σκοπούς και τις επιχειρηματικές του ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το κολλέγιο δεσμεύεται να διατηρήσει το βιογραφικό σας σημείωμα σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση έως 12 μήνες μετά την κάλυψη της θέσης εργασίας. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, την οποία και θα εφαρμόσει το κολλέγιο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το κολλέγιο ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε συγκεκριμένα πρόσωπα του κολλεγίου, απαραίτητα για τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων εργαζομένων, π.χ. διευθυντής, προϊστάμενος τμήματος κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, το κολλέγιο λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνουν αποδεκτό επίπεδο προστασίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το κολλέγιο εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Επιπλέον, προσπαθεί να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανά πάσα στιγμή, εφόσον το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασία. Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να καταθέσετε σχετικό αίτημα στoν Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του κολλεγίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@aic.edu.gr

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, η εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός εντός ενός μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός μηνός. Επίσης, η εταιρεία θα σας ενημερώσει για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής της. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από την Εταιρεία υπό την επιφύλαξη το αίτημα για γνωστοποίηση και ενημέρωσή να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή/και να είναι προδήλως αδικαιολόγητο..

Για όσα εκ των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε απαιτείται η συγκατάθεσή σας, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε, ενημερώνοντας σχετικά είτε με επιστολή στην έδρα του Κολλεγίου, Ρεθύμνου 3, 10682, Αθήνα, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@aic.edu.gr  , αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας μαζί μας.

Εφόσον θεωρείτε ότι το Κολλέγιο μας με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: [email protected] . Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Κολλεγίου είτε με επιστολή στην έδρα μας (Ρεθύμνου 3, 10682, Αθήνα) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@aic.edu.gr  αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και σας διαβεβαιώνουμε για την άμεση ανταπόκρισή μας σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Σπουδαστών

To Athens International College συλλέγει, κατέχει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με όλους τους αιτούντες στο Κολλέγιο και από όλους τους σπουδαστές του Κολλεγίου. Το Κολλέγιο διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και για να αποτρέπει κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους, σύμφωνα πάντα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016.

Το Κολλέγιο με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω συγκεκριμένους σκοπούς:

Είδος Δεδομένων:

Α) Βασικά Δεδομένα Ταυτοποίησης - Επικοινωνίας, όπως:

ονοματεπώνυμα γονέων και σπουδαστή, αριθμούς τηλεφώνων, ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα γονέων/σπουδαστών, ημερομηνία γέννησης σπουδαστή

Β) Δεδομένα Υγείας, όπως: ιατρικές γνωματεύσεις, προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις, ιδιαίτερες ανάγκες κ.λπ. του σπουδαστή που συμμετέχει στο πρόγραμμα, πληροφορίες σχετικά με τη σωματική ή ψυχική υγεία ή την κατάστασή του, προκειμένου να γίνεται χρήση των ελαφρυντικών περιστάσεων και να λαμβάνονται αποφάσεις ως προς την καταλληλότητα για σπουδές, όπως απαιτεί ο νόμος

Γ) Βιογραφικά, όπως: αποστέλλονται από τον σπουδαστή στο γραφείο καριέρας

Δ) Βιομετρικά δεδομένα, όπως: φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ. του σπουδαστή που συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σε εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες

Σκοποί Επεξεργασίας:

 • στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων του Κολλεγίου
 • για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, η οποία συνήφθη με την υποβολή αίτησης συμμετοχής του σπουδαστή στο πρόγραμμα
 • για φορολογικούς – λογιστικούς λόγους, για την τιμολόγηση της προσφερόμενης παροχής
 • για την εξυπηρέτηση της προσήκουσας επικοινωνίας και ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα, όπως την έναρξη του προγράμματος, την πορεία του σπουδαστή στο πρόγραμμα, τις οικονομικές εκκρεμότητες κλπ
 • για την ενημέρωση για άλλα προγράμματα και δράσεις όπως εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια και άλλες δραστηριότητες εκτός προγράμματος σπουδών που εμπίπτουν στο πεδίο της ζωής του σπουδαστή
 • για την προστασία και ασφαλή διαχείριση του σπουδαστή κατά τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα
 • για ιστορικούς, απολογιστικούς και στατιστικούς σκοπούς
 • για την αποτελεσματικότερη προβολή και παρουσίαση του προγράμματος σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. κάνει χρήση φωτογραφιών, βίντεο ή / και άλλων πολυμέσων, στα οποία μπορεί να εμφανίζονται οι σπουδαστές και τα οποία έχουν ληφθεί από κοινωνικές ή άλλες δραστηριότητες
 • Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να εμφανίζεται σε φωτογραφίες/βίντεο, θα πρέπει ο ίδιος να αποκλείει εαυτόν από τη διαδικασία λήψης φωτογραφιών/βίντεο και το κολλέγιο δε φέρει καμία ευθύνη.

Στο βαθμό που το Κολλέγιο δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να επεξεργαστεί ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σκοπούς, το Κολλέγιο θα επιδιώκει ειδικά να λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας την κατάλληλη στιγμή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Δεσμευόμαστε να μην κοινοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε ή να διαβιβάσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, όπως ενδεικτικά: δυνητικούς εργοδότες, τοπικά τμήματα, στο Υπουργείο Παιδείας, στο συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο και τρίτα πρόσωπα καθ’ υπόδειξή σας (π.χ. γονείς), προκειμένου να εκτελέσουμε προσηκόντως τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας. Επίσης, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουμε εκ του νόμου υποχρέωση να κοινοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα ή έγγραφα που περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα σε φορολογικές ή διοικητικές αρχές κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές σας λαμβάνουμε μέριμνα, ώστε η διαβίβαση να περιλαμβάνει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα, να πραγματοποιείται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο και ο τρίτος να διασφαλίζει περαιτέρω την ασφαλή επεξεργασία τους.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλο το διάστημα της συμμετοχής του σπουδαστή στο πρόγραμμα, της εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, αλλά και για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από την υπάρχουσα νομοθεσία, ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις μας και προς τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών).

Όταν εγκαταλείπετε το Κολλέγιο, είτε διότι ολοκληρώνετε το πρόγραμμα σπουδών είτε με άλλο τρόπο, οι πληροφορίες σας θα διατηρηθούν από το Κολλέγιο επ΄ αόριστον, με σκοπό τη διατήρηση του φοιτητικού σας μητρώου και / ή σύμφωνα με τη νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανά πάσα στιγμή, εφόσον το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να καταθέσετε σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Κολλεγίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@aic.edu.gr

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός ενός μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός μηνός. Επίσης, θα σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής μας. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από εμάς.

Για όσα εκ των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε απαιτείται η συγκατάθεσή σας, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε, ενημερώνοντας σχετικά είτε με επιστολή στην έδρα του Κολλεγίου, Ρεθύμνου 3, 10682, Αθήνα είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@aic.edu.gr , αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας μαζί μας.

Εφόσον θεωρείτε ότι το Κολλέγιο μας με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: [email protected] . Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Κολλεγίου είτε με επιστολή στην έδρα μας (Ρεθύμνου 3, 10682, Αθήνα) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@aic.edu.gr  αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και σας διαβεβαιώνουμε για την άμεση ανταπόκρισή μας σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Αποφοίτων

To Athens International College συλλέγει, κατέχει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με όλους τους αιτούντες στο Κολλέγιο και από όλους τους σπουδαστές του Κολλεγίου. Το Κολλέγιο διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και για να αποτρέπει κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους, σύμφωνα πάντα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016.

Το Κολλέγιο με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω συγκεκριμένους σκοπούς:

Είδος Δεδομένων:

Α) Βασικά Δεδομένα Ταυτοποίησης - Επικοινωνίας, όπως: ονοματεπώνυμα γονέων και σπουδαστή, αριθμούς τηλεφώνων, ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα γονέων/σπουδαστών, ημερομηνία γέννησης σπουδαστή

Β) Βιογραφικά, όπως: αποστέλλονται από τον απόφοιτο στο γραφείο καριέρας.

Γ) Βιομετρικά δεδομένα, όπως: φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ. του σπουδαστή που συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σε εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες

Σκοποί Επεξεργασίας:

 • στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων του Κολλεγίου
 • για την ενημέρωση για άλλα προγράμματα και δράσεις όπως εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια και άλλες δραστηριότητες εκτός προγράμματος σπουδών που εμπίπτουν στο πεδίο της ζωής του σπουδαστή
 • για ιστορικούς, απολογιστικούς και στατιστικούς σκοπούς
 • για την καταχώρηση του βιογραφικού σημειώματος στη βάση του γραφείο καριέρας
 • για την αποτελεσματικότερη προβολή και παρουσίαση του προγράμματος σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. κάνει χρήση φωτογραφιών, βίντεο ή / και άλλων πολυμέσων, στα οποία μπορεί να εμφανίζονται οι σπουδαστές και τα οποία έχουν ληφθεί από κοινωνικές ή άλλες δραστηριότητες
 • Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να εμφανίζεται σε φωτογραφίες/βίντεο, θα πρέπει ο ίδιος να αποκλείει εαυτόν από τη διαδικασία λήψης φωτογραφιών/βίντεο και το κολλέγιο δε φέρει καμία ευθύνη.

Στο βαθμό που το Κολλέγιο δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να επεξεργαστεί ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σκοπούς, το Κολλέγιο θα επιδιώκει ειδικά να λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας την κατάλληλη στιγμή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Δεσμευόμαστε να μην κοινοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε ή να διαβιβάσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, όπως ενδεικτικά: επαγγελματικούς φορείς, δυνητικούς εργοδότες, τοπικά τμήματα, στο Υπουργείο Παιδείας/ΣΑΕΠ, στο συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο και τρίτα πρόσωπα καθ’ υπόδειξή σας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλο το διάστημα της συμμετοχής του σπουδαστή στο πρόγραμμα, της εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, αλλά και για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από την υπάρχουσα νομοθεσία, ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις μας και προς τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών).

Όταν εγκαταλείπετε το Κολλέγιο, είτε διότι ολοκληρώνετε το πρόγραμμα σπουδών είτε με άλλο τρόπο, οι πληροφορίες σας θα διατηρηθούν από το Κολλέγιο επ΄ αόριστον, με σκοπό τη διατήρηση του φοιτητικού σας μητρώου και / ή σύμφωνα με τη νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανά πάσα στιγμή, εφόσον το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να καταθέσετε σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Κολλεγίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@aic.edu.gr .

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός ενός μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός μηνός. Επίσης, θα σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής μας. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από εμάς.

Για όσα εκ των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε απαιτείται η συγκατάθεσή σας, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε, ενημερώνοντας σχετικά είτε με επιστολή στην έδρα του Κολλεγίου, Ρεθύμνου 3, 10682, Αθήνα είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@aic.edu.gr  αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας μαζί μας.

Εφόσον θεωρείτε ότι το Κολλέγιο μας με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: [email protected]. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Κολλεγίου είτε με επιστολή στην έδρα μας (Ρεθύμνου 3, 10682, Αθήνα) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@aic.edu.gr αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και σας διαβεβαιώνουμε για την άμεση ανταπόκρισή μας σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.

Πολιτική cookies

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας.

TOP